KompetensUtvecklingsInstitutet, KUI

KUI Yrkeshögskola erbjuder Yrkeshögskoleutbildningar för dig med yrkeserfarenhet inom vård, omsorg eller förskola. Du läser på distans 50% eller 75% studietakt. På så sätt kan du kombinera studier på distans med arbete på din nuvarande arbetsplats.

Våra utbildningstyper

 • Yrkeshögskoleutbildning - en kvalificerad utbildning, 2 år, som är skräddarsydd för att täcka de kompetensbehov som finns ute i arbetslivet. YH-utbildningen är eftergymnasial, kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet.
 • Korta YH-utbildningar syftar till att fördjupa, bredda eller förnya kompetens i arbetslivet på ett mer flexibelt sätt. En kort YH-utbildning hos KUI läser du på distans under 10-13 veckor och de vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet och och vill vidareutbilda dig inom ett visst kompetensområde.
 • YH-flex är en snabbare och mer flexibel väg till en YH-examen för dig som har yrkeskunskaper motsvarande en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning. Du validerar och tillgodoräknar dig yrkeskompetens och kompletterar därefter med utbildning.

NPF inriktning barn och unga

KompetensUtvecklingsInstitutet, KUI

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste funktionsnedsättningarna är adhd, AST, Tourettes och språkstörning. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser.

Denna yh-kurs vänder sig till dig som arbetar med barn och unga inom förskola, grundskola eller gymnasieskola. Du läser på distans på 75% (haltid) under 13 veckor så att du kan kombinera arbete med studier.

Målet med utbildningen
Denna yh-kurs ger den studerande kunskaper om de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ADHD, AST och Tourettes men även språkstörning, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och dyskalkyli samt dess konsekvenser i vardagen. Den studerande får även kunskaper inom 2E-begreppet (twice exceptional) vilket beskriver hur ett barn kan ha neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men som också har en särskild begåvning (hög IQ). Utbildningen ger kunskap om vikten om tidig identifiering, samt om olika diagnosers styrkor. Den studerande får även tillfälle att lära sig om de övrigt förekommande funktionsnedsättningarna, såsom de tysta så kallade osynliga introverta barnen och unga och även barn med hög känslighet,

YH-utbildningen NPF hos barn och unga ger dig

 • Kunskaper om de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ADHD, AST och Tourette
 • Kunskaper om språkstörning, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och dyskalkyli
 • Kunskaper om konsekvenser i vardagen vid ovanstående funktionsnedsättningarna.
 • Kunskaper om vikten av tidig identifiering samt om olika diagnosers styrkor
 • Kunskaper om grunderna i tillämpad beteendeanalys och inlärningspsykologi
 • Kunskaper om 2E: barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som också har en särskild begåvning, särskilt begåvade barn och unga och hur de skiljer sig från högbegåvade och högpresterande barn.
 • Kunskaper om övrigt förekommande funktionsnedsättningar såsom de tysta s.k. osynliga introverta barnen och unga
 • Kunskaper om barn och unga med hög känslighet och deras olika svårigheter, behov och styrkor. 
Utbildningsstart
2024-09-09
Utbildningsslut
2024-12-06
Studietakt
75%
YH poäng
50 YH-poäng (ca. 0.3 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-08-12
Branscher
Pedagogik
Sjukvård & socialt arbete
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)

Språkutveckling inriktning barn

KompetensUtvecklingsInstitutet, KUI

KUI's korta YH-kurs Språkutveckling hos barn och unga vänder sig till dig som arbetar med barn och unga inom förskola och/eller grundskola.

Utbildning är på distans och omfattar 14 veckor på deltid (75%), så du kan kombinera arbete med studier.

Under utbildningen får du kunskaper om grundläggande teorier och faktorer som påverkar första- och andraspråksutveckling. Du får lära dig om språkets uppbyggnad och användning, multimodala uttryck hos barn, tidiga möten med skriftspråket och även de första stegen mot att kunna skriva och läsa. Du får kompetens inom kommunikation och socialt samspel samt förståelse för verbal och ickeverbal kommunikation. Stor vikt läggs vid IKT som hjälpmedel.

Då den största delen av utbildningen är på distans krävs datorvana och du måste ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera.

Utbildningsstart
2024-09-09
Utbildningsslut
2024-11-29
Studietakt
75%
YH poäng
45 YH-poäng (ca. 0.3 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-08-12
Branscher
Pedagogik
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

KompetensUtvecklingsInstitutet, KUI

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

Forskning visar att det finns stora brister gällande både kunskap och rutiner kopplat till vårdhygien och smittspridning. Genom kontinuerlig utbildning av personal kan smittspridning och risk för vårdrelaterade infektioner minska.

YH-utbildningen Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner vänder sig till dig som arbetar som undersköterska och dig som arbetar inom LSS så som skötare, elevassistent habiliteringsassistent eller liknande. Du läser på distans och deltid under 10 veckor så att du kan kombinera arbete med studier. Välkommen med din ansökan!

Målet med utbildningen
Yh-utbildningen Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner ger kompetens för att du ska kunna ta ett utökat ansvar i din verksamhet i form av att avlasta chef, handleda kollegor och tillse att uppsatta rutiner följs samt bidra till att minska riskerna för smittspridning och därmed minska onödigt lidande för den enskilde.

Yh-utbildningen Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner ger dig

 • Fördjupade kunskaper i smitta och smittspridning samt färdigheter i att minska smittspridning inom vård och omsorg
 • Kompetens att handleda sina kollegor i att förebygga samt minska smittspridningen i vård och omsorgssituationer
 • Fördjupande kunskaper vad vårdrelaterade infektioner innebär samt kompetens att förebygga dessa med hänsyn tagen till den enskildes integritet
 • Kunskap om föreskrifter inom vårdhygien samt färdighet att praktiskt omsätta dessa i verksamheten.
 • Fördjupade kunskaper om smittskyddsarbete i extraordinära situationer såsom pandemi/epidemi, smittrisker i arbetsmiljön samt smittförebyggande åtgärder för särskilt utsatta grupper i vård och omsorg.
Utbildningsstart
2024-09-09
Vårterminen 2025
Utbildningsslut
2024-11-15
Vårterminen 2025
Studietakt
50%
YH poäng
25 YH-poäng (ca. 0.3 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-08-12
Branscher
Sjukvård & socialt arbete
Studieort
DISTANS (Linköpings kommun)

NPF och samsjuklighet hos vuxna

KompetensUtvecklingsInstitutet, KUI

Samsjuklighet, eller komorbiditet, hänvisar till situationen när en individ lider av flera medicinska eller psykiska tillstånd samtidigt. NPF kan variera kraftigt från person till person, och samsjuklighet kan yttra sig på olika sätt. Detta innebär att vårdgivare måste anpassa sin vård och stöd till varje individs specifika behov och symtombild.

Vanliga exempel på NPF inkluderar ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), autism, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom. Dessa tillstånd är ofta kroniska och kan påverka en persons förmåga att fungera i vardagen, inklusive i skolan, på jobbet och i sociala sammanhang.

Vem är utbildningen för?
Kursen vänder sig till dig som har minst 1 års yrkeserfarenhet med omfattning om minst 50% från relevant verksamhet för vuxna med NPF t ex boendestödjare, personliga assistent, behandlingsassistent, stödpedagog, socialpedagog, lärare eller motsvarande.

Målet med utbildningen
En viktig del av kursen är specialiseringen inom området samsjuklighet och psykisk ohälsa i samband med NPF. Du kommer att utforska hur dessa komplexa tillstånd samverkar och påverkar individers liv. Denna kunskap kommer att vara ovärderlig när du senare arbetar med personer som har NPF, då du kommer att kunna erbjuda mer anpassad och effektiv hjälp och stöd.

Kursen kommer även att utveckla din förmåga att upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa, missbruk och/eller samsjuklighet hos personer med NPF. Att kunna identifiera dessa problem i ett tidigt skede är kritiskt för att kunna erbjuda rätt stöd och interventioner som kan förhindra att problemen försämras och påverkar individers liv negativt.

Utbildningen bedrivs på distans och omfattar 12 veckor på deltid (75%) och ger 40 yh-poäng.

Utbildningsstart
2024-09-23
Utbildningsslut
2024-11-29
Studietakt
75%
YH poäng
40 YH-poäng (ca. 0.3 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-08-26
Branscher
Sjukvård & socialt arbete
Studieort
DISTANS

Psykisk ohälsa hos äldre

KompetensUtvecklingsInstitutet, KUI

YH-kursen Psykisk ohälsa hos äldre vänder sig främst till dig som arbetar som undersköterska med inriktning äldre eller inom relevant yrkesområde där psykisk ohälsa hos äldre förekommer.

Utbildning är på distans och omfattar 16 veckor på deltid, så att du kan kombinera arbete med studier.

Du får specialiserade kunskaper om vanlig förekommande psykisk ohälsa hos äldre som kriser, ångesttillstånd, depressioner och psykoser. Du får utveckla och fördjupa din kompetens att uppmärksamma, förstå, planera, bemöta, dokumentera omsorg och omvårdnad om äldre med psykisk ohälsa. Att kunna identifiera risker och signaler för suicid hos äldre i så tidigt skede som möjligt samt beroendeproblematik hos äldre och dess konsekvens för individ och anhöriga.

Utbildningsstart
2024-09-23
Vårterminen 2025
Utbildningsslut
2025-01-24
Vårterminen 2025
Studietakt
50%
YH poäng
40 YH-poäng (ca. 0.4 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-08-12
Branscher
Sjukvård & socialt arbete
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)